المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۱۰:سوال ۱۲

سوال ۱۲

اگر گزاره‌های زیر درباره‌ی گزینه‌های همین سؤال باشند و بدانیم که دقیقاً یک گزینه درست است، گزینه‌ی درست کدام است؟

  1. اگر گزینه‌ی ‎«ب»‎ درست باشد، گزینه‌ی ‎«د»‎ نادرست است‎.‎
  2. گزینه‌ی ‎«ب»‎ درست است‎.‎
  3. اگر یکی از گزینه‌های ‎«الف»‎ یا ‎«ه‍»‎ درست باشد، گزینه‌ی ‎«د»‎ درست است‎.‎
  4. گزینه‌های ‎«الف»‎ و ‎«ب»‎ درست هستند‎.‎
  5. هیچ‌کدام از گزینه‌های بالا درست نیستند‎.‎

پاسخ

گزینه (۱) درست است.

می‌دنیم گزاره‌ی شرطی «اگر $p$ آن‌گاه $q$ » فقط وقتی ارزش نادرستی دارد که $p$ درست و $q$ نادرست باشد. بنابراین اگر در آن گزاره ارزش $p$ نادرست باشد بدون توجه به ارزش $q$ می‌فهمیم که ارزش کل گزاره درست است. $p$ را مقدم و $q$ را پیرو می‌نامند.

از دو گزاره‌ی ۱ و ۲ یکی درست می‌باشد٬ زیرا اگر ۲ نادرست باشد آن‌گاه گزاره‌ی شرطی ۱ به خاطر نادرست بودن مقدمش درست خواهد بود. گزاره‌ی ۲ نمی‌تواند درست باشد٬ زیرا در این صورت گزینه‌ی ۱ و ۵ هر دو نادرست بوده( به خاطر این که فقط یکی از گزاره‌ها ارزش درست دارد) آن‌گاه به خاطر نادرست بودن مقدم گزاره‌ی شرطی ٬۳ آن گزاره‌ی شرطی ارزش درست خواهد داشت که تناقض است. بنابراین گزینه‌ی مورد نظر که ارزش درستی دارد گزینه‌ی ۱ می‌باشد.


ابزار صفحه