المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:متفرقه:سوال های مقدماتی:سوال ۳

ارقام جدا شده

برنامه ای بنویسید که یک عدد را از ورودی بگیرد و ارقام آن را جدا جدا از بزرگترین ارزش چاپ کند. برای نوشتن این برنامه از آرایه استفاده نکنید و حداکثر از ۵ متغیر میتوانید استفاده کنید.

ورودی

در تنها سطر ورودی عدد $n$ آمده است.

خروجی

در خروجی به ترتیب ارقام عدد $n$ را از با ارزش‌ترین رقم چاپ کنید.

محدودیت‌ها

  • محدودیت زمان: ۱ ثانیه
  • محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

ورودی و خروجی نمونه

ورودی نمونه خروجی نمونه
9054 9
0
5
4

پاسخ

منتظر پر کردن این قسمت توسط علاقمندان هستیم.


ابزار صفحه