المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:متفرقه:سوال های تمرینی دوره ی تابستان:سوال ۲۵

Knapsack

تعدادی مجموعه به ما داده شده است. می‌خواهیم تعدادی از آن‌ها را انتخاب کنیم که مجموع تعداد اعضای آن‌ها از نصف تعداد اعضای کل اکیدن بیش‌تر باشد، هم‌چنین اگر هرکی از مجوعه‌های انتخاب‌شده را برداریم این شرط نقض شود، به انتخابی با شرایط فوق می‌گوییم ابر انتخاب، یکی از ابر انتخاب‌ها با بیشینه تعداد اعضای مجموع را چاپ کنید.

ورودی

  • در خط اول ورودی $n‌$ تعداد مجموعه‌ها آمده است.
  • در خط بعد $n$ عدد یعنی تعداد اعضای مجموعه‌ها آمده است.
  • $1 \leq n \leq 300$
  • جمع تعداد اعضای کل مجموعه‌ها کمتر مساوی $100000$ می‌باشد.

خروجی

یکی از جواب‌های بهینه را به این صورت چاپ کنید که در ابتدا تعداد مجموعه‌های انتخاب شده و سپس شماره‌ی آن مجموعه‌هارا چاپ کنید

محدودیت‌ها

  • محدودیت زمان: ۱ ثانیه
  • محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

ورودی و خروجی نمونه

ورودی نمونه خروجی نمونه
4
4 2 3 1
2
1 3

پاسخ

منتظر پر کردن این قسمت توسط علاقمندان هستیم.


ابزار صفحه