المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:متفرقه:سوال های تمرینی دوره ی تابستان:سوال ۲۶

Matching

تعدادی مرغ و خروس داریم هر مرغی عاشق یک خروس است و هر خروسی هم عاشق یک مرغ، از آنجایی که مغز آن‌ها خیلی ضعیف است آن‌ها نمی‌توانند هم عاشق باشند هم معشوق به همین علت می‌خواهیم به هر کدام از آنها بگوییم یا عاشق باش یا معشوق به طوری که هر کسی که معشوق است حداقل یک عاشق داشته باشد و هرکسی که عاشق است کسی که عاشقش شده است معشوق باشد حتما.

می‌توان ثابت کرد که این کار همیشه امکان‌پذیر است.

ورودی

  • در خط اول ورودی $n$، تعداد مرغ‌ها و سپس $m$، تعداد خروس‌ها آمده است.
  • در خط دوم $n$ عدد آمده‌است که عدد $i$ام نشان می‌دهد مرغ $i$ام عاشق خروس شماره چند است.
  • در خط سوم $m$ عدد آمده‌است که عدد $i$ام نشان می‌دهد خروس $i$ام عاشق مرغ شماره چند است.
  • $1 \leq n, m \leq 10^5$

خروجی

در خط اول باید وضعیت مرغ‌هارا چاپ کنید به ازای مرغ $i$ام اگر عاشق است $1$ و اگر معشوق است $0$ در خط دوم نیز باید مانند مرغ‌ها رشته‌ی متناظر آن‌را چاپ کنید.

محدودیت‌ها

  • محدودیت زمان: ۱ ثانیه
  • محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

ورودی و خروجی نمونه

ورودی نمونه خروجی نمونه
5 4 4 4 4 1 3 5 2 5 3 10110
0110

پاسخ

منتظر پر کردن این قسمت توسط علاقمندان هستیم.


ابزار صفحه