المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:متفرقه:آزمون های اینترنتی ۸۹ تا ۹۱:سوال ۱۸

Intervals

به شما عدد ‎$n$‎ داده شده است. شما باید تمام زوج‌های ‎$x\succeq 1$‎ و ‎$y \succ x$‎ را بیابید که جمع اعداد ‎$x$‎ تا ‎$y$‎ برابر ‎$n$‎ باشد.

ورودی

در تنها سطر ورودی عدد ‎$1 \leq n \leq 10^{11}$‎ آمده است.‎

خروجی

  • در سطر اول خروجی ‎$m$‎ نمایانگر تعداد زوج‌های ‎$x$‎ و ‎$y$‎ را چاپ کنید.‎
  • در ‎$m$‎ سطر بعدی، در هر سطر یک زوج را به صورت ‎$[x_i‎, ‎y_i]$‎ چاپ کنید. سطرها را طوری چاپ کنید که برحسب ‎$x$‎ صعودی باشند.‎

محدودیت‌ها

  • محدودیت زمان: ۲ ثانیه
  • محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

ورودی و خروجی نمونه

ورودی نمونه خروجی نمونه
42 3‎
[3‎, ‎9]‎
[9‎, ‎12]‎
[13‎, ‎15]
4 0
17 1
[8,9]
55 3
[1‎, ‎10]‎
[9‎, ‎13]‎
[27‎, ‎28]


ابزار صفحه