المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:متفرقه:سوال ۲۶

کد Gray

یک کد $Gray$ به طول $k$ و اندازه‌ی $l$، دنباله‌ای به طول $k$ از $l$‌ تایی‌های مرتب متمایز از صفر و یک است که هر دو $l$ تایی متوالی این دنباله (و همچنین عنصر اول و آخر) دقیقا در یک بیت متفاوت‌اند. ثابت کنید که اگر $k$ فرد باشد این دنباله وجود ندارد و برنامه‌ای بنویسید که برای $k$ ی زوج دنباله‌ای به طول کمینه بیابد.


ابزار صفحه