المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:متفرقه:سوال ۲۷

هزارتو

یک هزارتوی $m\times n$ یک جدول $m\times n$ است که بعضی از خانه‌های آن خالی و بقیه خانه‌ها پر هستند. می‌خواهیم با حرکت از خانه‌ی $(1,1)$ به خانه‌ی $(m,n)$ برسیم به شرط این‌که همواره در خانه‌های خالی حرکت کنیم. در ضمن از یک خانه‌ی خالی می‌توانیم به یکی از خانه‌های خالی مجاور آن برویم. برنامه‌ای بنویسید که با گرفتن $m$ و $n$ و جدولی $m\times n$ از صفر و یک (که نماینده‌ی خانه‌های خالی و موانع است) این مسیر را بیابد. آیا روش شما کوتاه‌ترین مسیر را می‌یابد.


ابزار صفحه