المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:متفرقه:سوال ۲۵

تقاطع

  1. برنامه‌ای بنویسید که نقطه تقاطع دو پاره‌خط داده شده را بیابد.
  2. برنامه‌ای بنویسید که نقطه‌ تقاطع یک پاره‌خط و یک دایره را بیابد.
  3. برنامه‌ای بنویسید که نقطه تقاطع دو دایره داده شده را بیابد.

ابزار صفحه