المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:متفرقه:سوال ۲۲

وسایل آزمایشگاهی

$n$ وسیله آزمایشگاهی با نام‌های $A_1,A_2,...,A_n$ مفروض‌اند می‌خواهیم برای تشخیص سالم بودن این وسایل، تعدادی آزمایش انجام دهیم. هر کی از این آزمایش‌ها روی تعدادی از این وسایل انجام می‌شوند. آزمایش‌ها باید به گونه‌ای طراحی شوند که:

  1. هر یک از وسایل آزمایشگاهی در حداقل یک آزمایش به کار رفته باشد.
  2. برای هر دو وسیله‌ی $A_i$ و $A_j$ حداقل یک آزمایش باشد که در آن یکی از این دو وسیله به کار رفته باشد و دیگری به کار نرفته باشد.

برنامه‌ای بنویسید که با دریافت $n$ حداقل تعداد آزمایش‌ها و نحوه‌ی انجام آن‌ها را بیابد.


ابزار صفحه