المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:متفرقه:سوال ۲۱

زیررشته‌ی بیشینه

رشته‌ی $S$ از اعداد حقیقی مفروض است. زیررشته‌ای از $S$‌ بیابید که مجموع اعضای آن بیشینه باشد (منظور از زیررشته دنباله‌ای از اعداد متوالی است.) برنامه‌ی شما باید برای رشته‌هایی با ۱۰۰۰۰۰ عدد در زمان معقولی جواب دهد!


ابزار صفحه