المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:متفرقه:سوال ۲۰

کارخانه خودکارسازی

در یک کارخانه‌ی خودکارسازی خودکارها را درون جعبه‌های دایره شکلی قرار می‌دهند. هر جعبه شامل $n$‌ خودکار است که بر اساس طولشان مرتب شده‌اند. برای بالا رفتن سرعت از یک ماشین مرتب‌کننده استفاده می‌شود. دست مکانیکی این ماشین اشکال فنی پیدا کرده و فقط می‌تواند جای دو خودکار را با یکدیگر عوض کند که دقیقا یک خودکار بین آن‌هاست (یعنی می‌تواند جای دو خودکار دوم و $n$ ام یا جای دو خودکار اول و $n-1$ را نیز عوض کند.) برنامه‌ای بنویسید که عدد $n$ و همچنین طول $n$ خودکار را بگیرد و در صورت امکان با این دستگاه آن‌ها را مرتب کند.


ابزار صفحه