المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:متفرقه:سوال ۱۹

مبنای فاکتوریل

هر عدد طبیعی مانند $n$ را می‌توان به صورت $n=d_1\times 1!+d_2\times 2!+...+d_k\times k!$ نمایش داد که در آن $k$ و $d_i$ ها اعداد صحیح نامنفی هستند و $d_i\leq i$ است. به این عمل نمایش عدد $n$ در مبنای فاکتوریل می‌گوییم. برنامه‌ای بنویسید که $n$ را از ورودی بگیرد و آن را در مبنای فاکتوریل نمایش دهد.


ابزار صفحه