المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:متفرقه:سوال ۱۸

دنباله‌ اعداد

دنباله اعداد طبیعی بزرگ‌تر از ۲ را در نظر بگیرید. عملیات زیر را روی این دنباله تعریف می‌کنیم: هر بار اولین عدد دنباله‌ را در نظر گرفته و آن را به اندازه ارزش عددیش جلو می‌بریم. برنامه‌‌ای بنویسید که با گرفتن عدد $n$ شماره‌ی اولین مرحله‌ای که با انجام متوالی عملیات فوق $n$ در ابتدای دنباله قرار می‌گیرد را در خروجی نمایش دهد. به عنوان مثال خروجی برای $n=6$ چهار است.

$$3,4,5,6,7,8,... \\ 4,5,6,3,7,8,... \\ 5,6,3,7,4,8,... \\ 6,3,7,4,8,5,... $$


ابزار صفحه