المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:متفرقه:سوال ۱۷

لیوان‌ها

$n$ لیوان با شماره‌های یک تا $n$ روی میزی قرار دارند. تعدادی از آن‌ها وارونه هستند. در هر حرکت می‌توانیم ۳ عدد از لیوان‌ها را وارونه کنیم. می‌خواهیم با این عمل تمام لیوان‌ها را رو به بالا کنیم. برنامه‌ شما باید در صورت عدم وجود روشی برای این کار پیغام No Solution بدهد.


ابزار صفحه