المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:متفرقه:سوال ۱۱

L های غیر برشی

شکل زیر یک چهارتایی $L$ را نشان می‌دهد. نشان دهید صفحه‌ی $m\times n$ که $m=4k,k\geq 1$ و $n=2k',k'\geq 2$ را می‌توان با چهارتایی‌های $L$ طوری فرش کرد که هر خط عمودی و افقی که از داخل صفحه می‌گذرد حداقل یک قطعه را قطع کند.


ابزار صفحه