المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:متفرقه:سوال ۱۲

بازی ایکس‌ایکس

دو نفر به نوبت بازی زیر را انجام می‌دهند:

هر نفر در نوبت خود یک خانه‌ی خالی از جدول $n\times n$ را علامت $X$ می‌زند. هر کس که $n$ خانه‌ی متوالی عمودی یا افقی یا قطری از $X$ را در نوبت خود ایجاد کند میبرد. تمام $n$ هایی را بیابید که برای آن‌ها نفر اول راه‌کار برد دارد.


ابزار صفحه