المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:متفرقه:سوال ۱۰

مربع‌های زوج

یک صفحه‌ی $m\times n$ را زوج می‌نامیم اگر در هر خانه‌ی آن عدد ۰ یا ۱ نوشته شده باشد و مجموع اعداد هر مربع $2\times 2$ از آن عددی زوج باشد. مطلوب است تعداد صفحه‌های زوج متفاوت $m\times n$ (دو صفحه که با دوران یا تقارن به هم تبدیل شوند هر کدام جدا شمرده می‌شوند).


ابزار صفحه