المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:متفرقه:سوال ۹

عضو وسط

برای مجموعه‌ی $k$ عضوی $A$ از اعداد طبیعی، عضو وسط به این صورت تعریف می‌شود:

عضوی را که دقیقا $\lfloor \frac{k-1}{2} \rfloor$ تا از اعضای $A$ آن کم‌تر است را عضو وسط می‌نامیم.

برای مجموعه‌ی $A=\{1...n\}$ مطلوب است مجموع عضو وسط‌های تمامی زیرمجموعه‌های $A$.


ابزار صفحه