المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۸:عملی:سوال ۲۰

چرخش

در سطر اول فایل ورودی عدد $n$ نوشته شده است و بعد از آن در $n+2$ سطر بعدی مختصات $n+2$ نقطه داده شده است (هر سطر شامل دو عدد حقیقی است) برنامه‌ی شما باید به ازای هر کدام از نقاط سوم تا $n+2$ ام مشخص کند اگر متحرکی از نقطه‌ی اول به نقطه‌ی دوم برود و بعد از آن تغییر جهت داده و به نقطه‌ی مفروض برود در جریان این تغییر جهت به راست چرخیده یا چپ. بنابراین فایل خروجی شامل $n$ سطر $Right$ و $Left$ است. (به نحوه‌ی نوشتن $Right$ و $Left$ توجه کنید)


ابزار صفحه