المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۸:عملی:سوال ۱۹

حرکت روی صفحه

یک جدول $m\times n$ از اعداد طبیعی داده شده است. می‌خواهیم از خانه‌ی $(1,1)$ به خانه‌ی $(m,n)$ مسیری پیدا کنیم. نحوه‌ی حرکت به این صورت است که اگر در خانه‌ی $(i,j)$ عدد $k$ قرار داشته باشد از این خانه به یکی از خانه‌های $(i+k,j)$، $(i,j+k)$، $(i-k,j)$ یا $(i,j-k)$ می‌توان رفت به این شرط که هیچ‌گاه از جدول خارج نشویم.

ورودی

در سطر اول فایل ورودی $m$ و $n$ و در $m$‌ سطر بعدی به ترتیب سطر اول تا سطر $m$ ام جدول مفروض قرار دارد.

خروجی

در سطر اول خروجی $l$ تعداد خانه‌های مسیر (با احتساب خانه‌ی مبدا و مقصد) و در $l$ سطر بعدی شماره‌ی سطر و ستون هر خانه را (با یک فاصله‌ی خالی بین آن‌ها) بنویسید. در صورتی که مسیری وجود ندارد پیغام NO Solution را در فایل خروجی بنویسید.

ورودي و خروجي نمونه

ورودي نمونه خروجي نمونه
2 3
1 1 3
3 1 2
4
1 1
1 2
2 2
2 3

ابزار صفحه