المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۸:عملی:سوال ۲۱

جمع دوستانه

عددهای طبیعی $n$ و $k$ که از ۱۰۰ بیش‌تر نیستند و یک جمع $n$ نفری داده شده‌اند. در این جمع بعضی از افراد باهم دوست هستند. رابطه‌ی دوستانه را یک رابطه‌ی دوطرفه در نظر بگیرید؛ یعنی اگر فرد $A$ با فرد $B$‌ دوست باشد، $B$ نیز با $A$ دوست خواهد بود.

منظور از یک جمع دوستانه، جمعی است که در آن هر فرد، حداقل $k$‌ دوست داشته باشد. هدف مسئله انتخاب کردن تعداد ناصفری از افراد این جمع است که تشکیل یک جمع دوستانه بدهند.

ورودی

در سطر نخست فایل ورودی، بع ترتیب اعداد $n$‌ و $k$ آمده است. در خط $i+1$‌ ام این فایل $(1\leq i \leq n)$، آشناهای فرد شماره‌ی $i$ و بعد از آن یک 0 آمده است.

خروجی

در فایل خروجی جواب خود را بنویسید. این فایل باید شامل $n$‌ خط باشد و در خط شماره‌ی $i$ آن بنابراین که فرد شماره‌ی $i$ انتخاب شده است یا خیر، به ترتیب یکی از دو مقدار 1 یا 0 را چاپ کند.

ورودي و خروجي نمونه

ورودي نمونه خروجي نمونه
5 2
2 4 0
1 3 4 5 0
2 0
1 2 5 0
2 4 0
1
1
0
1
1

ابزار صفحه