المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۸:تئوری:سوال ۲

مهره‌ها

۱۳ مهره‌ی آبی، ۱۵ مهره سبز و ۱۷ مهره قرمز داریم. می‌توانیم دو مهره‌ی غیر هم‌رنگ را برداشته و به‌جای آن‌ها دو مهره از رنگ سوم قرار دهیم. آیا با این عمل می‌توانیم همه‌ی مهره‌ها را هم‌رنگ کنیم.


ابزار صفحه