المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۸:تئوری:سوال ۳

بازی مهره‌ها

در یک شبکه‌ی $m\times n$ یک مسیر فراگیر از گوشه‌ی سمت چپ و بالا به گوشه‌ی سمت راست و پایین رسم کرده‌ایم. در خانه‌هایی که به اضلاع بالا و راست راه دارند $A$ و در خانه‌هایی که به اضلاع چپ و پایین راه دارند $B$ می‌نویسیم. ثابت کنید تعداد $A$‌ ها و $B$ ها برابر است.


ابزار صفحه