المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۸:تئوری:سوال ۱

درخت تصادفی

احتمال این‌که یک $heap$ با $n$ عنصر، با عناصر متمایزی که به صورت تصادفی انتخاب شده‌اند، خاصیت $POT$ (درخت نیمه مرتب) را داشته باشد را محاسبه نمایید.

توضیح:

  • اگر مقدار نسبت داده شده به هر راس از درختی، از مقدار نسبت داده شده به فرزندانش بزرگ‌تر و یا دست‌کم مساوی با آن باشد، می‌گوییم درخت مورد نظر نیمه مرتب است.
  • $heap$ درختی است که در آن تمام راس‌های تمام سطوح به‌جز پایین‌ترین سطح وجود دارند و برگ‌ها در پایین‌ترین سطح از چپ به راست چیده شده‌اند.

ابزار صفحه