المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۸:تئوری:سوال ۱۳

سوال ۱۳

یک جدول $1377\times 1377$ داریم. آیا می‌توان خانه‌های این جدول را با دو رنگ سیاه و سفید طوری رنگ زد که برای هر خانه‌ی جدول، تعداد همسایه‌های سیاه آن فرد باشد؟ همسایه‌های یک خانه‌ی جدول، خانه‌هایی هستند که با این خانه حداقل در یک راس اشتراک دارند.


ابزار صفحه