المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۸:تئوری:سوال ۱۴

سوال ۱۴

$n$ ظرف دور یک دایره قرار دارند. دو نفر به این ترتیب با هم بازی می‌کنند: نفر اول در دفعه‌ی اول یک سنگ‌ریزه در یکی از ظرف‌ها می‌گذارد و از این پس، هر نفر در نوبت خود در یکی از ظرف‌های سنگ‌ریزه می‌گذارد. ضمنا در هیچ ظرفی بیش از یک سنگ‌ریزه نمی‌توان قرار داد. در هر نوبت در یکی از دو ظرفی که در جهت عقربه‌های ساعت بدون فاصله یا با یک فاصله بعد از ظرفی قرار دارند که سنگ‌ریزه‌ی قبلی روی آن گذاشته شده است، می‌توان سنگ‌ریزه گذاشت. کسی که در نوبت خود نتواند حرکت کند، بازنده است. ثابت کنید:

الف) اگر $n=3k+2(k\geq 0)$ باشد، نفر دوم می‌تواند برنده شود.

ب) اگر $n\geq 7$، نفر دوم می‌تواند برنده شود.


ابزار صفحه