المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۸:الگوریتم ها:سوال ۸

انتخاب تیم المپیاد

در اردوی تابستانی آمادگی المپیاد که در سرزمین «ناوج ناهوژب شناد هاگشاب» برگزار می‌شود، $n$ دانش‌آموز شرکت دارند. الگوریتمی با $O(n)$ ارائه نمایید که با گرفتن نمره‌ی کل دانش‌آموزان، $\sqrt{n}$ دانش‌آموز برتر را تعیین نماید.


ابزار صفحه