المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۸:الگوریتم ها:سوال ۷

لیست کمی تصادفی

فرض کنید لیست $L$ از یک لیست مرتب شده و تعداد کمی عنصر تصادفی در انتهای لیست تشکیل شده باشد. کدام یک از الگوریتم‌های مرتب‌سازی برای مرتب‌سازی این لیست مناسب‌تر است. (بر حسب طول لیست و تعداد عناصر تصادفی بحث نمایید.)


ابزار صفحه