المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۸:الگوریتم ها:سوال ۹

بازی با ریاضی

اگر زمان اجرای الگوریتمی با رابطه‌ی زیر مشخص شود، مرتبه‌ی زمان اجرای الگوریتم $(order)$ را به‌دست آورید.

$$T(1)=1$$

$$\quad$$

$$T(n)=\sqrt{n} T(\sqrt{n}) + n , \forall n \geq 2$$


ابزار صفحه