المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۲۶:ترکیبیات:سوال ۴

احمق‌های مردنی!

$n$ احمق دور یک دایره هستند که برخی از آن‌ها سفید و برخی سیاه می‌باشند. در هر مرحله هر احمقی که با هم‌سایه‌ی ساعت‌گرد زنده‌اش ناهم‌رنگ باشد، می‌میرد. توجه کنید در هر مرحله احمق‌های مردنی به طور هم‌زمان می‌میرند! به ازای چند رنگ‌آمیزی اولیه (از $2^n$ حالت موجود)، در انتها دقیقن یک احمق باقی می‌ماند؟


ابزار صفحه