المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۲۵:گراف:سوال ۵

سوال ۵

فرض کنید $G$ یک گراف ساده‌ی $2n$-راسی و ماکسیمال (یالی) است که حداکثر ۱۰ راس از درجه‌ی $n-1$ دارد و تطابق کامل ندارد. $G$‌چند گراف مختلف از نظر یک‌ریختی می‌تواند باشد؟


ابزار صفحه