المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۲۵:گراف:سوال ۴

سوال ۴

فرض کنید $G$‌ یک گراف ساده است.

الف) اگر گراف $G$، هر زیر گراف القایی با ۶ راس، دست کم ۱۲ یال داشته باشد، $G$ حداقل چند یال دارد؟

ب) اگر گراف $G$، هر زیر گراف القایی با ۶ راس، دست‌کم ۱۱ یال داشته باشد، $G$ حداقل چند یال دارد؟


ابزار صفحه