المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۲۵:گراف:سوال ۳

سوال ۳

فرض کنید $G$ یک گراف ساده‌ی $n$-راسی است که حداقل $\lfloor \frac{n^2}{4} \rfloor +1$ یال دارد $(n>3)$. نشان دهید $G$‌ دارای زیرگراف (نه لزوما القایی) به شکل

است.


ابزار صفحه