المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۲۵:گراف:سوال ۶

سوال ۶

ثابت کنید هر گراف دوبخشی را می‌توان با $k$ رنگ، طوری رنگ گرد که هر راس مانند $v$‌ از هر رنگ حداقل $\lfloor \frac{d_v}{k} \rfloor$ یال داشته باشد.


ابزار صفحه