المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۲۴:برنامه نویسی:سوال ۶

سوال ۶

خروجی کد‌های زیر را مشخص کنید و در موارد B و E توضیح مختصری دهید. در صورتی که به درستی اجرا نمی‌شوند یا خروجی‌شان یکتا نیست با ذکر دلیل بگویید.

A.c
#include <iostream>
int main() {
 int a = 10;
 int b = 20;
 int x;
 x = (a, b);
 std::cout << x;
}
B.c
#include<iostream>
typedef long long ll;
int main()
{
 const ll MN = 1LL << 31;
 int result = 0;
 for (ll i = 1; i <= MN; i++)
  for (ll j = 1; j <= i; j++)
   if (!(i % j || (j & (j - 1))))
    result += j;
 cout << result;
}
C.c
#include <iostream>
int main() {
 int i=1;
 do {
  std::cout << i;
  i++;
  if(i < 3) continue;
 } while(false);
}
D.c
#include <iostream>
int f(int &a, int &b) {
 a = 3;
 b = 4;
 return a + b;
}
int main() {
 int a = 1;
 int b = 2;
 int c = f(a, a);
 std::cout << a << b << c;
}
E.c
#include <iostream>
struct foo {
 int data;
 foo() {}
 foo(const foo& other) {
  this->data = 0;
 }
 foo& operator= (foo& other) {
  this->data=other.data++;
  return *this;
 }
};
int main()
{
 foo a, c;
 a.data = 2;
 foo b = a;
 c = a = b;
 std::cout << a.data << " " << b.data << " " << c.data;
}

ابزار صفحه