المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۲۴:برنامه نویسی:سوال ۵

سوال ۵

توابع $f_4, f_3, f_2, f_1$ و $f_5$ هر کدام عددی بین ۱ تا ۹ (شامل این دو) ورودی می‌گیرند و الگویی را بر حسب عدد ورودی در خروجی استاندارد چاپ می‌کنند. در جدول زیر خروجی این توابع را برای سه ورودی اولشان می‌بینید. از شما می‌خواهیم این پنج تابع را پیاده‌سازی کنید. چاپ کاراکتر فاصله‌ی اضافی در انتهای خط‌های خروجی اهمیتی ندارد.


ابزار صفحه