المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۲۴:برنامه نویسی:سوال ۴

سوال ۴

دو تابع string snake2camel(string) و string camel2snake(string) را برای تبدیل اسم‌ها از فرمت‌های snake_case و camelCase به یکدیگر پیاده‌سازی کنید. در snake_case کلمات با حروف کوچک نوشته می‌شوند و با _ از یکدیگر جدا می‌شوند. در camelCase حروف اول کلمات به جز کلمه‌ی اول بزرگ هستند و بقیه‌ی حروف کوچک هستند. فرض کنید فقط از حروف لاتین برای نام‌گذاری توابع استفاده می‌کنیم.


ابزار صفحه