المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۲۴:برنامه نویسی:سوال ۲

سوال ۲

سه مورد از مزایا و دو مورد از معایب استفاده از container ‌های STL را نام ببرید.


ابزار صفحه