المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۲۴:برنامه نویسی:سوال ۳

سوال ۳

سه مورد از خطرات استفاده از #define و دو مورد از کاربرد‌هایش را نام ببرید.


ابزار صفحه