المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۲۴:برنامه نویسی:سوال ۱

سوال ۱

کد خوب چه کدی است؟ پنج مشخصه‌اش را نام ببرید.


ابزار صفحه