المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۲۴:برنامه نویسی:سوال ۷

سوال ۷

می‌خواهیم داده ساختاری شبیه vector بسازیم. ولی فقط یک آرایه‌ی bool‌ برای ذخیره سازی اطلاعاتمان داریم. شما باید کد زیر را کامل کنید و توابع آن را پیاده سازی کنید. دقت کنید که اطلاعات vector را فقط در آرایه‌ی data ذخیره کنید. رفتار توابع شما باید فقط طبق محتوی آرایه data‌ و پارامتر‌های ورودیشان تعریف شود. فرض کنید طول vector شما در طول اجرا هیچ‌گاه از ۱۰۰۰ بیشتر نمی‌شود.

vector.c
bool data[100000];
 
void push_back(int x);
void pop_back(int x);
void set(int i, int x);
int get(int i);
void clear();
int size();

ابزار صفحه