المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۲۲:تئوری نهایی دوم:سوال ۲

سوال ۲

دو مهره در مبدا مختصات قرار گرفته‌اند. در هر مرحله می‌توان یکی از دو حرکت زیر را انجام داد:‎‎

  1. یکی از مهره‌ها را در نظر گرفت و آن را یک واحد در یکی از چهار جهت اصلی حرکت داد‎.‎
  2. یکی از مهره‌ها را نسبت به مهره‌ی دیگر قرینه کرد‎.‎

اگر تعداد حرکات مینیمم برای رساندن یکی از مهره‌ها به خانه‌ی ‎$(x,y)$‎، را با $f(x,y)$‎ نمایش دهیم، ‎$\theta (f(x,y)) $‎‌ را بیابید.‎


ابزار صفحه