المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۲۲:تئوری نهایی دوم:سوال ۱

سوال ۱

روی یال‌های گراف کامل ‎$n$‎ راسی ‎($K_n$)‎‌ می‌خواهیم اعداد ‎$+1,-1$‎ را طوری قرار دهیم جمع اعداد ‎$2n-4$‎ یال مجاور هر یال منفی نشود و مجموع اعداد روی یال‌ها نیز کمینه شود. این مقدار مجموع را پیدا کنید.


ابزار صفحه