المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۲۲:تئوری نهایی دوم:سوال ۳

سوال ۳

گراف جهت‌دار ‎$G$‎ داده‌شده‌است. می‌خواهیم از راس ‎$s$‎ به راس ‎$t$‎ برویم‎‌:‎

  1. الگوریتمی از ‎$O(e)$‎ ارائه دهید که به عنوان خروجی رئوسی را بدهد که اگر بخواهیم کوتاهترین مسیر بین ‎$s$‎ و ‎$t$‎ را طی کنیم، حتما باید از آن‌ها عبور کنیم.
  2. الگوریتمی از ‎$O(e)$‎ ارائه دهید که به عنوان خروجی رئوسی را بدهد که اگر مجاز باشیم حداکثر یک یال بیش از مسیر کمینه استفاده کنیم، باز هم حتما باید از آنها عبور کنیم.

ابزار صفحه