المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۲۲:تئوری مقدماتی دوم:سوال ۲

سوال ۲

ثابت کنید اگر یال‌های گراف ‎$K_n$‎ را بتوان به تعدادی مثلث افراز کرد، یال‌های گراف ‎$K_{2n+1}$‎ را نیز می توانیم به مثلث‌ها افراز کنیم‎.‎


ابزار صفحه