المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۲۲:تئوری مقدماتی دوم:سوال ۱

سوال ۱

یک جدول ‎$m\times n$‎ داریم که در هر کدام از خانه‌های آن علامت چپ، راست و یا پایین قرار دارد. علاوه بر این یک مهره در یک خانه از این جدول قرار دارد و این مهره در هر خانه از جدول که قرار بگیرد، طبق جهت آن خانه از جدول حرکت می کند. علاوه بر این اگر علامت این خانه چپ یا راست باشد، پس از حرکت وارونه می‌شود، یعنی چپ به راست تبدیل می‌شود و بالعکس. الگوریتمی از ‎$O(nm)$‎ ارائه دهید تا با گرفتن جدول و موقعیت اولیه مهره امکان خروج مهره از جدول را تشخیص دهد و در صورت خروج مهره از جدول، ضلعی از جدول که مهره از آن خارج می‌شود را نیز بدست آورد‎.‎


ابزار صفحه