المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۲۲:تئوری مقدماتی دوم:سوال ۳

سوال ۳

در درخت ‎$n$‎ راسی ‎$T$‎ می‌خواهیم تعداد ‎$L$‎-پروانه‌ها را بیابیم.

‎ مقصود از ‎$L$‎-پروانه سه مسیر به طول ‎$L$‎ است که هر دو تا از آن‌ها فقط در راسی مانند ‎$v$‎ اشتراک دارند و ‎$v$‎ راس ابتدایی هر سه مسیر است. ($v$ هر راس دلخواهی می‌تواند باشد.)‎

الگوریتمی از ‎$O(nL)$‎ ارائه دهید که این تعداد را بدست آورد‎.‎


ابزار صفحه