المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۲۰:ترکیبیات:سوال ۸

سوال ۸

آیا می‌توان از هر مربع لاتین $1389\times 1389$، با تعویض سطرها و تعویض ستون‌ها به هر مربع لاتین $1389\times 1389$ دیگر رسید؟


ابزار صفحه