المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۲۰:ترکیبیات:سوال ۹

سوال ۹

تعداد نقاط ثابت جایگشت $\pi$ برابر است با تعداد $i$ هایی است که $\pi (i)=i$. میانگین تعداد نقاط ثابت همه جایگشت‌های $n$‌تایی چیست؟


ابزار صفحه