المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۲۰:ترکیبیات:سوال ۷

سوال ۷

جایگشت $\pi$ و تجزیه‌ی دوری آن را در نظر بگیرید. با چه احتمالی دوری که شامل عدد ۱ است، دقیقا $\pi(1)$ راسی است؟


ابزار صفحه